Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2018-09-27 16:03:00

Розпорядження міського голови № 269-к від 27.09.2018 року "Про затвердження Правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради"

                                                                                                                         

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

ТЕРНІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

27.09.2018                                                                                   № 269-к

 

Про затвердження Правил етичної  поведінки

посадових осіб місцевого самоврядування у

виконавчому комітеті Тернівської міської ради

та виконавчих органах ради

 

 

           Керуючись ст. 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 8 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статті 139 Кодексу законів про працю України та Наказу Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016р. №158  «Про затвердження Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування», відповідно до абз.1 ч.2 ст.37 Закону України  №1700-УІІ «Про запобігання корупції», та з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання проявам корупції,

 

ВВАЖАЮ ЗА НЕОБХІДНЕ:

 

1. Затвердити Правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради (Додаток 1).

2. Встановити, що Правила поведінки є обов’язковими для посадових осіб виконавчого комітету Тернівської міської ради та виконавчих органах ради.

3.Затвердити форму підтвердження про ознайомлення із Правилами етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради для подальшого долучення документу про ознайомлення до особових справ посадових осіб (Додаток 2).

4. Головному спеціалісту юридичного відділу з кадрових питань виконавчого комітету Тернівської міської ради Шафранській Л.І., керівникам структурних підрозділів, виконавчих органів ради, установ міста:

4.1.Ознайомити посадових осіб виконавчого комітету Тернівської міської ради та виконавчих органах ради із Правилами етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради, долучити до їх особових справ  відомості про ознайомлення з цими Правилами.

4.2.Забезпечувати ознайомлення з цими Правилами претендентів на вакантні посади при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування.

5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Міський голова                                                              В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

                                                                                                        Додаток 1

до розпорядження Тернівського міського голови №_____ від_________      

ПРАВИЛА

 етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради»

I. Загальні положення

           1. Ці Загальні Правила є узагальненням стандартів етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх посадових обов’язків (далі – Правила).

           Ці Правила ґрунтуються на положеннях Конституції України, законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, у сфері запобігання корупції і спрямовані на зміцнення авторитету служби в органах місцевого самоврядування, репутації посадових осіб місцевого самоврядування, а також на забезпечення інформування громадян про норми поведінки посадових осіб місцевого самоврядування стосовно них.

           При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування особа ознайомлюється з цими Правилами. Відмітка про таке ознайомлення додається до особової справи посадової особи місцевого самоврядування.

          2. У цих Правилах терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції».

          3. Основною метою діяльності посадових осіб місцевого самоврядування є служіння народу України та територіальній громаді, охорона та сприяння реалізації прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина.

         4. Поведінка  посадових осіб місцевого самоврядування має забезпечувати довіру суспільства до служби в органах місцевого самоврядування.

         5. Етична поведінка посадових осіб місцевого самоврядування ґрунтується на принципах служби в органах місцевого самоврядування, визначених Законом України  «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також загальних вимогах до поведінки цих осіб, визначених Законом України «Про запобігання корупції».

         6. Служба в органах місцевого самоврядування ґрунтується на таких основних принципах:

     служіння територіальній громаді;

     поєднання місцевих і державних інтересів;

     верховенства права, демократизму і законності;

     гуманізму і соціальної справедливості;

     гласності;

     пріоритету прав та свобод людини і громадянина;

     рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки;

     професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;

     підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов'язків;

     дотримання прав місцевого самоврядування;

     правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого самоврядування;

     захисту інтересів відповідної територіальної громади;

     фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету;

      самостійності кадрової політики в територіальній громаді.

          7. Керівник органу місцевого самоврядування чи керівники структурних підрозділів у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення цих Правил в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язаний вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

II. Загальні обов’язки  посадової особи місцевого самоврядування

         1. Посадові особи місцевого самоврядування при виконанні посадових обов’язків повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

          Акти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийняті або видані у межах їхніх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма посадовими особами місцевого самоврядування на відповідній території.

         2. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані своєчасно і точно виконувати рішення державних органів, органів місцевого самоврядування, накази (розпорядження), доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

         3. У разі виникнення у посадової особи місцевого самоврядування сумнівів щодо законності отриманого для виконання наказу (розпорядження), доручення керівника він повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення (крім явно злочинного наказу (розпорядження), доручення). Одночасно з виконанням такого наказу (розпорядження), доручення посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана у письмовій формі повідомити про нього керівника вищого рівня або орган вищого рівня.

           У разі отримання для виконання наказу (розпорядження), доручення, які посадова особа місцевого самоврядування вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, в якому він працює.

        4. Посадові особи місцевого самоврядування  повинні сумлінно, компетентно, результативно і відповідально виконувати свої посадові обов’язки, проявляти ініціативу, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії та рішення.

        5. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог.

           Посадові особи місцевого самоврядування повинні запобігати виникненню конфліктів у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими.

         6. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані виконувати свої посадові обов’язки чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських і релігійних організацій.

         7. Посадові особи місцевого самоврядування повинні постійно поліпшувати свої уміння, знання і навички відповідно до функцій та завдань займаної посади, підвищувати свій професійний та культурний рівень, удосконалювати організацію службової діяльності.

         8. Посадові особи місцевого самоврядування мають дбати про авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також про позитивну репутацію державних органів та органів місцевого самоврядування, що включає дотримання правил етикету, належного зовнішнього вигляду, забезпечення високої якості роботи, встановленого внутрішнього службового розпорядку.

          9. Посадові особи місцевого самоврядування мають шанувати народні звичаї і національні традиції.

         10. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані з повагою ставитися до державних символів України, використовувати державну мову під час виконання своїх посадових обов’язків, не допускати дискримінації державної мови.

         11. Одяг посадових осіб місцевого самоврядування повинен бути офіційно-ділового стилю і відповідати загальноприйнятим вимогам пристойності.

         12. Посадові особи місцевого самоврядування повинні поважати приватне життя інших осіб.

III. Використання службового становища

          1. Посадова особа місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

          2. Посадовій особі місцевого самоврядування заборонено у будь-який спосіб використовувати своє службове становище в політичних цілях, у тому числі для залучення посадових осіб місцевого самоврядування, працівників бюджетної сфери та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що організовуються політичними партіями.

          3. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої повноваження або своє службове становище в особистих (приватних) інтересах чи в неправомірних особистих інтересах інших осіб, у тому числі використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

IV. Використання ресурсів держави та територіальної громади

           1. Посадові особи місцевого самоврядування мають право використовувати ресурси держави чи територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службова інформація, технології, інтелектуальна власність, робочий час, репутація тощо) тільки в межах посадових обов’язків та доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених законами України.

           2. При виконанні своїх посадових обов’язків посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані раціонально і дбайливо використовувати державну і комунальну власність, постійно підвищувати ефективність її використання, уникаючи надмірних і непотрібних витрат, а також не допускати зловживань та використання державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах.

            3. Робочий час  посадової особи місцевого самоврядування має використовуватись для виконання своїх посадових обов’язків.

              4. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані використовувати надані їм ресурси таким чином, щоб не завдавати шкоди навколишньому середовищу чи здоров’ю людей.

            5. Посадові особи місцевого самоврядування під час виконання функцій  місцевого самоврядування зобов’язані діяти відповідно державних інтересах чи інтересах територіальної громади.

            6. Посадові особи місцевого самоврядування не повинні допускати, у тому числі поза службою в органах місцевого самоврядування, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави або місцевого самоврядування чи негативно вплинути на репутацію посадової особи місцевого самоврядування.

V. Використання інформації

           1. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється розголошувати персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України «Про державну таємницю», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та «Про доступ до публічної інформації», що стала їм відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків.

           2. Якщо посадовим особам місцевого самоврядування стало відомо про загрозу чи факти неправомірного поширення інформації з обмеженим доступом вони повинні негайно повідомити про це безпосереднього керівника.

VI. Обмін інформацією

           1. Посадовим особам місцевого самоврядування забороняється обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

           2. Посадова особа місцевого самоврядування при спілкуванні під час виконання посадових обов’язків повинні дотримуватися таких правил

 1) надавати інформацію із зазначенням даних, що її підтверджують;

 2) своєчасно надавати відповідно до законодавства іншим державним службовцям та посадовим особам місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання ними посадових обов’язків;

 3) викладати інформаційні матеріали та повідомлення чітко, лаконічно та послідовно для однозначного їх сприйняття.

          3. Посадові особи місцевого самоврядування повинні дотримуватися встановленого протоколу у відносинах з представниками органів влади іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних установ.

 

Керуючий справами виконкому                                           Л.В.ЦИМБАЛ

Додаток 2

до розпорядження Тернівського міського голови №_____ від_________

ФОРМА ПІДТВЕРДЖЕННЯ

про ознайомлення із Правилами етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради»

  Я,_______________________________________________________________,

ознайомився (лася) із Правилами етичної поведінки посадової особи місцевого самоврядування у виконавчому комітеті Тернівської міської ради та виконавчих органах ради», затвердженими розпорядженням Тернівського міського голови від ______________ № ________, та зобов'язуюся їх дотримуватись.

 

_____________                                      ___________________               

   (підпис)                                                                          (прізвище, ініціали)

  «___»_____________ 20___року      

 

Керуючий справами виконкому                                             Л.В.ЦИМБАЛ