Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2018-04-12 13:26:46

Порядок проведення іспиту на заміщення вакантних посад

                                                                                                                     

ТЕРНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

ТЕРНІВСЬКИЙ  МІСЬКИЙ  ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

  _11.03.2016р._                                                                                      № ___55-к____

 

 

Про затвердження Порядку

проведення іспиту на заміщення

вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування Тернівської міської

ради та її виконавчих органів

 

 

            Згідно з ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 року № 164 «Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців» та з метою об’єктивного оцінювання знань та здібностей кандидатів, -  вважаю за необхідне:

 

1. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тернівської  міської ради та її  виконавчих органів, що додається.  

 

3. Розпорядження міського голови від 28.09.2011 року № 237 «Про затвердження Порядку проведення іспиту на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її виконавчих органів» із змінами, внесеними розпорядженнями міського голови від 18.11.2013 року № 184-к та від 19.05.2015 року № 132-к, вважати таким, що втратило чинність

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого справами виконкому ЦИМБАЛ Л.В.

 

 

 

Міський  голова                                                                             В.В.ТАРЕЛКІН

 

 

 

 

 

                                              Затверджено

                                                                                   розпорядженням міського голови

                                                                              від _11.03.2016р._      №_55-к_

 

П О Р Я Д О К

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних

посад посадових осіб місцевого самоврядування Тернівської міської ради та її виконавчих органів

 

1.Загальні положення

 

      1.1.  Цей порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого розпорядженням міського голови від 08.04.2011 року № 86 (зі змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу).

       1.2.Мета проведення іспиту – об’єктивна  оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування.

       1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією виконавчого комітету Тернівської міської ради.

       1.4.  Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб місцевого самоврядування.

       Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється головним спеціалістом з питань кадрової роботи,  з відповідним обґрунтуванням.

       Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні  відомості,  до  участі  в конкурсі не допускаються.

       1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами  (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

       1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, служби, центру виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», (далі – Перелік) наведені у додатку 1 до цього порядку.

       1.7. Перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, служби, центру виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради затверджується головою конкурсної комісії та підписуються  керівником цього відділу, служби, центру або підрозділу. Питання  мають  бути  актуальними, ґрунтуватися  на  чинних  нормативно-правових актах.  Питання,  що ґрунтуються на нормативно-правових актах,  які втратили  чинність, мають бути своєчасно замінені в установленому порядку.

       1.8. Переліки   питань  можуть  публікуватися  у  відповідних
друкованих засобах  масової  інформації,  розміщуватися  на  сайті
Тернівської міської ради під час  оголошення конкурсу,  та надаватися для ознайомлення всім учасникам конкурсу при  поданні  документів для участі в конкурсі.
       1.9.Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеною у додатку 2 до цього порядку,  та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включаються 5 питань - по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Закону України "Про запобігання корупції" та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу, служби, центру виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради.

      1.10. Питання  1-3  в  екзаменаційних  білетах  мають містити
питання,  визначені  в  Переліку,  питання  4,  5  відбираються  з
переліку  питань  на  перевірку знання законодавства з урахуванням
специфіки  функціональних  повноважень   відповідного   відділу, служби, центру виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради,  затвердженого головою конкурсної комісії та підписані керівником цього відділу або підрозділу.

       1.11. Кількість білетів має бути не менше 15.

       1.12. З урахуванням  специфіки  функціональних   повноважень
відповідного  відділу, служби, центру виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради можливе розроблення кількох  варіантів  комплектів екзаменаційних
білетів  залежно  від  кваліфікаційних  вимог до відповідних
рівнів посад.

      1.13.Процедура іспиту складається з 3-х етапів:

1)організаційна підготовка до іспиту;

2)складання іспиту;

3)оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

       1.14. Головний спеціаліст з питань кадрової роботи за погодженням з головою  конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

 

2.Організаційна підготовка до іспиту

 

       2.1.Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

       2.2.Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

       2.3.До початку іспиту секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною та достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розв’язані головою конкурсної комісії.

 

3.Складання іспиту

 

       3.1.Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох  членів  конкурсної комісії.

       3.2.Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

       3.3. Приміщення для складання іспиту має  відповідати  умовам зручного  розміщення,  що  унеможливлює  спілкування кандидатів між собою та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання  білета. Кандидати  не  можуть  самостійно  залишати  приміщення,  в  якому складається іспит, до його закінчення.

       3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату, на його вибір і відкривається у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

       3.5.Іспит складається державною мовою.

       3.6.При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи  на аркуші із штампом виконкому. Перед відповіддю обов’язково  вказується прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

       Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

       3.7.Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити  60 хвилин.

 

4.Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

       4.1.Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система.  П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради.  Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного відділу виконавчого комітету  або самостійного структурного підрозділу Тернівської міської ради. Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні питання нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок. Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

       4.2. Після закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання всіма членами конкурсної комісії. Члени конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

       4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної  суми  балів  в  екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3 до цього порядку. З результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис в екзаменаційному білеті.

       4.4. Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у головного спеціаліста з питань кадрової роботи відповідно до вимог чинного законодавства.

      4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

       4.6.Кандидати, яки набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

       4.7.Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

       4.8.Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень конкурсної комісії

 

        Керуючий справами виконкому                                                         Л.В. ЦИМБАЛ