Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-06-27 14:07:30

Попередження Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження служби

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування” та “Про засади запобігання і протидії корупції”, щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування  та проходження служби

              Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” передбачено,  що посадові особи місцевого самоврядування повинні додержуватись Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, забезпечувати відповідно їх повноважень ефективну діяльність органів місцевого самоврядування, не допускати дій чи бездіяльність, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” на службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:

- визнані судом недієздатними;

- які мають судимість за вчинене умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку;

- які відповідно до закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого терміну;

- які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі особам, що є близькими родичами чи свояками.

Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування передбачених законом повноважень.

Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції ” встановлено спеціальні обмеження щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та для посадових осіб місцевого самоврядування (посадових та службових осіб), а саме:

Стаття 6. “Обмеження щодо використання службового становища ”, - забороняє використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв’язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі:

- неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти);

- неправомірно сприяти призначенню на посаду особи;

- неправомірно втручатися в діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування або посадових осіб;

- неправомірно надавати перевагу фізичним або юридичним особам у зв’язку з підготовкою проектів, виданням нормативно-правових актів та прийняттям рішень, затвердженням (погодженням) висновків.

Стаття 7. “Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності ” забороняє:

- займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;

- входити до складу органу управління чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

 

Стаття 8. “Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв)”, - забороняє безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб.

Стаття 9. “Обмеження щодо роботи близьких осіб ”, - забороняє посадовим особам органів місцевого самоврядування мати у безпосередньому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Стаття 11. “Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ”, - зобов’язує вищевказану особу надати письмову згоду на проведення спеціальної перевірки, зокрема щодо:

- притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;

- факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за корупційні правопорушення;

- достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру;

- наявності в особи корпоративних прав;

- стану здоров’я, освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.

Стаття 12. “Фінансовий контроль ” – зобов’язує посадових осіб, органів місцевого самоврядування щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до цього Закону.

У разі відкриття посадовою особою місцевого самоврядування валютного рахунка в установі банку-нерезидента він зобов’язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це орган державної податкової служби за місцем проживання із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку - нерезидента.

Стаття 14. “Урегулювання конфлікту інтересів ”, - зобов’язує посадових осіб органів місцевого самоврядування:

- уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів;

- повідомляти невідкладно безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Стаття 16. “Вимоги щодо прозорості інформації ” - забороняє посадовим особам органів місцевого самоврядування:

- відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;

- надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.

Стаття 21. “Види відповідальності за корупційні правопорушення ”: за вчинення корупційних правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 4 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку.

Про спеціальні обмеження, встановлені Законами України “Про службу в органах місцевого самоврядування ” та “Про засади запобігання і протидії корупції ” щодо осіб, які претендують на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, - попереджений(на)

З Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції ” від 7 квітня 2011 року за №3206, - ознайомлений(на)

 

„______”_______________________20___р.

______________________

               (підпис)

______________________

      (прізвище, ініціали)