Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-06-27 14:06:10

Пам'ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів у виконавчих органах Тернівської міської ради

ПАМ’ЯТКА

щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів

у виконавчих органах Тернівської міської ради

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 (зі змінами),

який визначає поняття конфлікту інтересів, встановлює обмеження щодо роботи близьких осіб (ст. 9), визначає порядок врегулювання конфлікту інтересів (ст. 14);

Закон України «Про правила етичної поведінки  від 17.05.2012  (ст.ст. 1, 14, 15);

Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 (зі змінами) (ст. ст. 12, 16, 16-1);

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (зі змінами) (ст. 25-1);

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 (зі змінами) (ст. 172-7);

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» від 14.05.2013. Внесені зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України

Поняття конфлікту інтересів

1. Конфлікт інтересів – суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій під час виконання наданих їй службових повноважень.

2. Під „особистими інтересами” слід розуміти ”будь-які інтереси посадової особи місцевого самоврядування, обумовлені особистими, родинними, дружніми чи будь-якими іншими позаслужбовими стосунками з іншими фізичними чи юридичними особами, в тому числі особисті майнові та немайнові інтереси, а також ті, що виникають у зв’язку з його членством або діяльністю в громадських, політичних та релігійних організаціях”. 

3. Приховування особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

4. Конфлікт інтересів випливає із ситуації, коли посадова особа має приватний інтерес, тобто переваги для нього або його родини, близьких родичів, друзів чи осіб та організацій, з якими він має або мав спільні ділові чи політичні інтереси, що впливає або може впливати на неупереджене та об’єктивне виконання службових обов’язків.

Обов’язки посадових осіб по запобіганню

виникнення конфлікту інтересів

1. Посадові особи виконавчих органів Тернівської міської ради зобов’язані уживати заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та під час здійснення своєї трудової діяльності уникати ситуацій, що можуть спричинити виникнення конфлікту інтересів або створити враження наявності такого конфлікту, представляючи інтереси територіальної громади м.Тернівки у відносинах з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами, посадова особа має діяти виключно в службових інтересах.

2. Посадовій особі забороняється:

під час провадження своєї діяльності чи прийняття рішень враховувати особисті інтереси, якщо вони суперечать службовим інтересам;

прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підпорядкованих йому осіб до прийняття рішень на користь своїх особистих інтересів.

            3. У разі виникнення конфлікту інтересів посадова особа зобов’язана невідкладно у письмовій формі повідомляти безпосереднього керівника та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції про наявність конфлікту інтересів .

            4. Посадові особи зобов’язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права.

Шляхи врегулювання конфлікту інтересів

1. Врегулювання конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб виконавчих органів Тернівської міської ради може здійснюватися з урахуванням вимог спеціальних законів такими способами:

- позбавлення особистого інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів;

- усунення посадової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів;

- переведення посадової особи на іншу посаду;

- прийняття рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів під зовнішнім контролем.

 

2. Застосування конкретного способу врегулювання конфлікту інтересів визначається міським головою та застосовується з урахуванням особливостей статусу посадової особи з урахуванням спеціального законодавства.

3. Посадова особа може позбутися приватного інтересу, з приводу якого виник конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління майна або у будь-який інший спосіб.

4. Не можуть вважатись позбавленням приватного інтересу дії щодо розлучення                                 з подружжям, а також заяви, в тому числі публічні, про розірвання особистих, дружніх чи інших стосунків з іншими особами.

5. Не можуть вважатися позбавленням приватного інтересу відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління, якщо такі дії здійснюються на користь близьких родичів посадової особи.

6. Посадова особа має письмово повідомити про спосіб позбавлення приватного інтересу уповноважену особу з обов’язковою вказівкою про спосіб, в який це здійснено. Уповноважена особа розглядає повідомлення і надає висновок про наявність або відсутність особистого інтересу.

7. Усунення посадової особи від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення, або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів здійснюється за умов існування можливості його заміщення у відповідній справі іншою посадовою особою. Усунення посадової особи від прийняття рішення чи участі в прийнятті рішення або вчинення дій в умовах конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття рішення або вчинення відповідних дій інших осіб здійснюється за рішенням керівника відповідного структурного підрозділу, в якому працює посадова особа.

8. У разі виникнення конфлікту інтересів посадової особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), така посадова особа не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом, якщо її неучасть не впливає на правомочність даного органу.

9. У разі якщо неучасть посадової особи, у якої виник конфлікт інтересів та яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності даного органу, участь такої посадової особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем.

Форми зовнішнього контролю:

            - перевірка Уповноваженою особою змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються посадовою особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних з предметом конфлікту інтересів;

            - розгляд справ та прийняття рішень посадовою особою в присутності уповноваженої особи;

            - участь уповноваженої особи в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.

При цьому, вимоги до посадової особи стосовно прийняття рішень або вчинення дій стосовно предмету конфлікту інтересів можуть включати:

            - зобов’язання посадової особи надавати Уповноваженому органу для попереднього ознайомлення проекти нормативно-правових актів та правових актів індивідуального характеру, які стосуються предмету конфлікту інтересів;

            - зобов’язання посадової особи здійснювати розгляд справ або приймати рішення щодо предмету конфлікту інтересів у присутності уповноваженої особи або посадової особи Уповноваженого органу;

            - заборону посадової особи брати участь у прийнятті рішень щодо предмету конфлікту інтересів під час роботи у складі колегіального органу.

 Відповідальність

Кодекс України про адміністративні правопорушення стаття 172-7. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів:

Неповідомлення особою безпосереднього керівника у випадках, передбачених законом, про наявність конфлікту інтересів – тягне за собою накладення штрафу від десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 1. Суб'єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”.

«_______»__________________20___р.                            ______________

                                                                                                            (підпис)

                                                                                                   ____________________

                                                                                                (прізвище, ініціали)