Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2014-05-27 14:51:35

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників Тернівської міської ради та її виконавчого комітету

                            Додаток № 2.

ПОГОДЖЕНО:

Голова профспілкового комітету виконкому Тернівської міської ради

"_09__" __09____20011 р.

_____________ І.О.ШПИЛЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку

для працівників Тернівської міської

ради та її виконавчого комітету

1. Загальні положення

Відповідно до ст. 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку він вільно погоджується.

Правила внутрішнього трудового розпорядку мають на меті зміцнення трудової і виконавської дисципліни, правильну організацію праці, повне і раціональне використання робочого часу, підвищення якості продуктивності праці. Кожен має право на належні,  безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату не нижчу визначеною Законом. Працівникам гарантується захист від незаконного звільнення.

 

2. Порядок прийняття та звільнення працівників Тернівської міської ради та її виконавчого комітету

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на конкурсній основі, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

Громадяни України, які вперше зараховуються на службу, приймають Присягу посадової особи місцевого самоврядування.

Прийом, переведення, звільнення з роботи оформляється розпорядження міського голови.

При укладені трудового договору особа, яка поступила на роботу, надає відповідальному за роботу з кадрами:

-        трудову книжку

-        військовозобов'язаний - військовий квиток

-        паспорт

-        при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування декларацію про доходи та фінансове зобов'язання щодо себе та членів сім'ї.

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація має право вимагати від працівника диплом або інший документ про закінчення вищого або середнього спеціального навчального закладу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ своєчасно не був виданий, але працівника фактично було допущено до роботи.

При прийнятті на роботу, переведення на іншу роботу адміністрація зобов'язана роз'яснювати працівникові його права і обов'язки та інформувати під розписку про умови та оплату праці, ознайомити працівника з Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовою інструкцією, визначити працівникові робоче місце, провести інструктаж з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Припинення трудового договору може мати місце тільки на підставах,  передбачених чинним законодавством України. Працівник має право розірвати трудовий договір за своєю ініціативою, попередивши письмово за два тижні. Після закінчення цього терміну працівник має право припинити роботу, адміністрація не має право затримувати звільнення та проведення розрахунку і зобов'язана в день звільнення видати йому належно оформлену трудову книжку і повністю провести з ним розрахунок. За домовленістю між працівником і адміністрацією трудовий договір може бути припинений до закінчення терміну попередження про звільнення.

Причина звільнення повинна бути зазначена в точній відповідності з формулюванням діючого трудового законодавства із посиланням на статтю (пункт) Кодексу законів про працю України.

Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

3. Основні обов'язки працівників Тернівської міської ради та її виконавчого комітету

Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування закріплені ст.8  Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

Крім того обов'язками всіх працівників є:

-  працювати чесно і сумлінно, дотримуватись дисципліни праці;

-  постійно вдосконалювати організацію своєї праці і підвищення професійної кваліфікації;

-   тримати в чистоті  і порядку своє робоче  місце, а також дотримуватись чистоти в приміщенні виконкому;

- повністю дотримуватись правил техніки безпеки, охорони і протипожежної безпеки;

-     своєчасно і якісно виконувати розпорядження безпосереднього керівництва, а також адміністрації виконкому.

 

4. Основні обов'язки адміністрації.

Адміністрація зобов’язана:

-         належним чином організувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце;

-         затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом, своєчасно вносити зміни до неї;

-         забезпечити здорові і безпечні умови праці;

-         постійно зміцнювати трудову і виконавську дисципліну;

-         поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю;

-         постійно  контролювати  дотримання  працівниками всіх вимог по  техніці  безпеки, виробничій санітарії і гігієні праці, пожежної безпеки;

-         видавати заробітну плату кожного 15 та 30 числа поточного місяця, у тих випадках, коли день заробітної плати збігається з вихідним або з святковим днем, заробітну плату виплачувати напередодні (ст. 115 КЗпП України);

-         підвищувати    роль    морального    стимулювання    праці,    заохочувати    працівників, забезпечувати поширення передового досвіду роботи;

-         забезпечувати систематичне підвищення ділової кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи на виробництві з навчанням в учбових закладах.

Уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати їх житлово-побутові умови.

У відповідних випадках адміністрація здійснює свої обов'язки разом або за погодженням з профспілковим комітетом.

 

5.         Робочий час і час відпочинку.

Для працівників Тернівської міської ради та її виконкому встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота, неділя.

Тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи працівників скорочується на 1 годину (ст.53 КЗпП України). Адміністрація зобов'язана організувати облік явки на роботу і залишення  роботи.

Робочий час виконкому починається з 8 годин ранку. Перерва на обід з 12 годин до 12 годин 45 хвилин. Кінець робочого дня - о 17 годині, в п'ятницю - о 15 годин 45 хвилин. Встановити гнучкий графік роботи працівникам, які надають  адміністративні послуги з обліковим періодом – місяць, а саме: початок роботи з 11-00, кінець робочого дня о 20-00, перерва з 15-00 до 15-45.

Залишення працівником робочого місця без дозволу безпосереднього керівника не допускається.

Працівника,  який з’явився    на роботі в нетверезому стані, адміністрація не допускає до роботи в даний робочий день і цей день вважається прогулом.

Забороняється в робочий час:

відривати працівників і службовців від іх безпосередньої роботи, викликати або змушувати їх виконувати  громадські обов’язки чи здійснювати різного роду заходи,  не пов’язані з службовою  діяльністю.

Черговість подання щорічних відпусток встановлюється адміністрацією за погодженням з проспілковим комітетом.

Посадовим особам надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а тим , які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка - тривалістю до 15 календарних днів.

Працівникам за їх заявою може бути надана відпустка без збереження заробітної плати за сімейними обставинами та з інших поважних причин на термін не більше 15 календарних днів.

Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року за погодженням профспілкового комітету і доводиться до відома всіх працівників виконкому.

 

 

 

 

6.         Заохочення за успіхи б роботі.

За  сумлінне  використання трудових  обов’язків,  тривалу  і   бездоганну  роботу, новаторство у праці і за інших досягнення в роботі застосовуються заохочення:

-         видача премії;

-         винесення Подяки;

-         нагородження Почесною грамотою.

За особливі трудові заслуги працівники представляються у вищі органи виконавчої влади до заохочення, до нагородження орденами, медалями, нагрудними знаками і до присвоєння почесних звань.

 

7. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

Порушення трудової дисципліни чи неналежне виконання  працівником покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою накладення на нього дисциплінарного стягнення.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосований лише один з таких заходів стягнення:

-         догана;

-         звільнення.

Стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку  з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

При накладенні дисциплінарного стягнення повинні враховуватись тяжкість вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини з яких вчинено проступок і попередня робота та поведінка працівника.

Дисциплінарне стягнення оголошується в розпорядженні і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не має дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не допускав нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

Протягом строку дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівників не застосовуються.

До посадових осіб, крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:

-         попередження про неповну службову відповідність;

-         затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на вищу посаду.

 

Правила внутрішнього розпорядку вивішуються на видних місцях.