Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста
2013-12-05 10:49:26

Положення про відділ ведення Державного реєстру виборців

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету міської ради

від 13.07.2011 № 224

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ ведення Державного реєстру виборців

 

 

            1. Загальні положення

            1.1. Відділ ведення Державного реєстру виборців (далі — Відділ) — є виконавчим органом Тернівської міської ради, підзвітний та підконтрольний Тернівській міській раді.

            1.2. Відділ підпорядкований виконавчому комітету Тернівської міської ради та міському голові.

            1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету міністрів України, Центральної виборчої комісії, нормативно-правовими актами відповідних міністерств та відомств, розпорядженнями обласної державної адміністрації, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

            1.4. Назва відділу українською мовою — відділ ведення Державного реєстру виборців;

            назва російською мовою — отдел ведения Государственного реестра избирателей.

            1.5. Юридична адреса (місцезнаходження): м.Тернівка, вул. Пушкіна, 5а.

            1.6. Структура, загальна чисельність і фонд оплати праці, штатний розпис затверджується відповідно до чинного законодавства.

            1.7 Начальник відділу є відповідальною особою, яка організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації та забезпечує доступ запитувачів до інформації.

            2. Основні завдання відділу

            2.1. Ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України,  що мають право голосу і проживають або перебувають на території міста та населені пункти, які входять до адміністративно — територіального устрою, а також про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають за межами України.

            2.2. Складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

            2.3 Забезпечення виконання обов'язків розпорядника інформації, передбачених Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

           2.4 Забезпечення своєчасного опрацювання запитів на інформацію та надання відповідей на такі запити в порядку та в строки, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”.

           2.5 В межах компетенції здійснювати оприлюднення публічної інформації про діяльність виконавчих органів Тернівської міської ради відповідно до ст.15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

           2.6 Своєчасно надавати запитувачам інформацію через “Тернівський міський інформаційний ресурсний центр”.

           2.7 Ефективно надавати адміністративні та муніципальні послуги.

            2.8 Забезпечення реалізації державної інформаційної політики за такими напрямами: забезпечення відкритості та прозорості діяльності суб'єктів владних повноважень, забезпечення доступу кожного до інформації, що не суперечить чинному законодавству.

            3. Основні функції Відділу

            3.1. Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі записування таких дій: внесення запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення змін до персональних даних Реєстру; знищення запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що встановлені Законом України "Про Державний реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього актами розпорядника Реєстру; візуальний та автоматизований контроль повноти і коректності персональних даних Реєстру.

            3.2. Веде облік усіх операцій, пов'язаних із змінами бази даних Реєстру, в порядку та за формою, що встановлені розпорядником Реєстру.

            3.3. Забезпечує у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України захист Реєстру у процесі його створення та ведення.

            3.4. Установлює на підставі відомостей про виборчу адресу виборця номер територіального виборчого округу та номер виборчої дільниці, до яких належить виборець.

            3.5. Надає на письмову вимогу виборця інформацію про його персональні дані, внесені до Реєстру.

            3.6. Надсилає на виборчу адресу  виборця довідку про його включення до Реєстру за формою, встановленою розпорядником Реєстру, та веде облік осіб, яким видана така довідка.

            3.7. Проводить у разі потреби перевірку зміни персональних даних виборця, зазначених у заяві.

            3.8. Здійснює щомісячне поновлення бази даних Реєстру.

            3.9. Забезпечує у разі  призначення  виборів  чи  референдумів складення,  уточнення та виготовлення списків виборців на виборчих дільницях відповідно до законодавства.

            3.10. Надає в установленому порядку статистичну інформацію  про кількісні  характеристики виборчого корпусу на підставі відомостей Реєстру.

            3.11. Розглядає запити та звернення виборців, а також звернення політичних партій у порядку, встановленому Законом України "Про Держаний реєстр виборців".

            3.12. Проводить перевірку некоректних відомостей Реєстру, виявлених розпорядником Реєстру.

            3.13. Здійснює інші функції відповідно до законодавства, необхідні для виконання покладених на нього завдань

            4. Права Відділу

            Відділ має право

            4.1. Вносити пропозиції з питань своєї компетенції на розгляд місткої ради, виконавчого комітету, міського голови.

            4.2. Одержувати в установленому порядку від виборців, органів  виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій, інформацію необхідну для ведення Реєстру і виконання покладених на нього завдань.

            4.3. Використовувати існуючу систему зв’язку і комунікації.

            4.4. Відділ взаємодіє у процесі виконання покладених на нього завдань з виконавчими органами міської ради, співпрацює з державними органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями і установами всіх форм власності, об'єднаннями громадян і окремими громадянами в межах своїх повноважень.

            4.5. Відділу ведення Реєстру заборонено збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості (персональні дані виборців), не передбачені законом України “Про Державний реєстр виборців”.

            5. Керівництво та структура Відділу

            5.1. Відділ очолює начальник відділу, який має вищу освіту, як правило, юридичну, є посадовою особою місцевого самоврядування, призначається та звільняється з посади міським головою, відповідно до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”.

5.2.            Начальник відділу:

            5.2.1 Забезпечує виконання Закону України "Про Державний реєстр виборців" на відповідній території

            5.2.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань.

            5.2.3. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу.

            5.2.4. Видає розпорядження у випадках та в порядку, визначених Законом України "Про Державний реєстр виборців", організовує і контролює їх виконання.

            5.2.5. Забезпечує в межах своїх повноважень зберігання інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства.

            5.2.6. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи з ведення Реєстру.

            5.2.7 Підписує документи, визначені Законом України “Про Державний реєстр виборців”, що скріплюються гербовою печаткою виконавчого комітету Тернівської міської ради.

            5.2.8 Вносить в установленому порядку пропозиції стосовно притягнення до відповідальності осіб, винних у порушені Закону “Про Державний реєстр виборців”.

            5.2.9 Виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про відділ.

            5.3. Спеціалісти відділу мають статус посадових осіб органа місцевого самоврядування і приймаються на роботу на конкурсній основі відповідності до Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні”.

            6. Припинення

            6.1. Порядок припинення відділу здійснюється відповідно до діючого законодавства.

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                    Л.В.ЦИМБАЛ