Тернівська Міська рада

Тернівська Міська рада

Офіційний сайт міста

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 

                                            «ЗАТВЕРДЖЕНО»:

                                                                     Голова тендерного комітету

                                                                     Заярний І.М.

                                                                     (протокол засідання тендерного комітету №                       

                                                                     від 31.12.2009р.)

                                                                      «_____»  __________________2009р.

 

 

 

                                           П О Р Я Д О К

розгляду скарг тендерним комітетом комунального підприємства „Тернівське житлово-комунальне підприємство”, поданих      учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

 

1.     Даний Порядок розроблений згідно з п.п. 85-91 Положення про закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, затвердженого постановою КМУ від 17.10.08р. № 921 (далі – Положення).

2.     Даний Порядок визначає процедуру розгляду скарг тендерним комітетом (далі – ТК) комунального підприємства „Тернівське житлово-комунальне підприємство”, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю.

3.     В даному Порядку використовуються терміни в значенні, згідно з вищенаведеним  Положенням.

  1. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі - учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок порушення ТК замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити його рішення, дії або бездіяльності:

-         у ТК замовника – згідно даному Порядку;

-         в уповноваженому органі (Міністерство економіки України) – згідно Порядку розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладання договору про закупівлю, затвердженого наказом Міністерства економіки України від 30.01.09р. № 65;

-         у суд – згідно з законодавством.

  1.  Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:

    - учасником - юридичною особою: на бланку юридичної особи, за підписом уповноваженої особи та скріплюється печаткою цього суб´єкту господарювання;

    - учасником - фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи, скріплені печаткою (за наявністю).

  1. Скарга повинна містити:

     а). відомості про учасника (найменування, місцезнаходження, код ЄДРПОУ, телефони – для юридичних осіб, або  ПІБ, місто проживання, ідентифікаційний код платника податку – для фізичних осіб);

     б). відомості про процедуру закупівлі: вид процедури закупівлі, предмет закупівлі, місто проведення процедури закупівлі;

     в). Викладений зміст рішення  дії або бездіяльності ТК, які оскаржуються;

     г). інформацію, у тому числі документи (при наявності),які підтверджують порушення замовником процедури закупівель;

     д). документ, що підтверджує надання учасником тендерної (цінової) пропозиції;

     е). зміст вимог учасника;

     є). Іншу інформацію, яка має відношення до скарги, - за бажанням скаржника.

  1. На титульному листі скарги вказується дата та вихідний номер листа скарги ( у разі його присвоєння). Усі копії документів, які надаються до скарги, завірені печаткою учасника-юрособи або нотаріусом (іншою особою, уповноваженою на здійснення нотаріальних дій) – у випадку надання скарги фізособою.
  2. Скаргу реєструє голова ТК, який не пізніше наступного робочого дня повинен провести позачергове засідання ТК  та повідомити ТК про подання скарги та початок її розгляду.
  3.  На засіданні, зазначеному у п. 8 даного Порядка, ТК приймає рішення про призупинення процедури закупівлі, про що в той же день письмово повідомляє орган Державного казначейства (відділення банку), який був зазначений в тендерній документації (запиту цінових пропозицій) для проведення розрахунків по закупівлі. Датою призупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття такого рішення. Строк призупинення процедури закупівлі не перевищує 20 робочих днів з дня отримання скарги замовником.

10.      Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:

а/ подана з порушенням вимог пункту 5 та пункту 7 цього Порядку;

б/ зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;

в/ об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;

г/ у разі відкликання скарги учасником.

Таке рішення замовник повинен надіслати скаржнику на протязі 3 робочих днів з дня його прийняття.

11.       Скарги, подані від учасника пізніше ніж в 15-денний строк з дня допущення порушення процедури закупівлі, замовником не розглядаються.

12.      ТК замовника  не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомляє учасника-скаржника та учасника-переможця процедури закупівлі про отримання скарги, її зміст, час і місце розгляду. Зазначені особи мають право взяти участь в її розгляді.

13.      На протязі 20 робочих днів з дня отримання скарги ТК замовника приймає одне з таких рішень:

-         про залишення скарги без задовільної відповіді – у разі, якщо обставини, вказані у скарзі не матимуть підтвердження;

-         про задоволення скарги  – у разі обгрунтування скарги.

13.      Обґрунтуванням для задоволення скарги є порушення ТК замовника приписів положення.

14.      ТК приймає рішення в межах доводів та матеріалів, наведених у скарзі, з урахуванням пояснень членів ТК, матеріалів, наданих експертами та консультантами.

15.       Примірник рішення ТК замовника по результатам розгляду скарги надсилається:

-         уповноваженому органу – на протязу трьох робочих днів з дня його прийняття;

-         учаснику-скаржнику – на протязі п´яти робочих днів з дня його прийняття;

-         органу Державного казначейства України (обслуговуючому банку), указаному у п. 9 даного Положення – на протязі п´яти робочих днів з дня його прийняття.

  16. Відповідальність за реєстрацію скарг, підготовку їх до розгляду, інформуванню у відповідні строки передбачені Положенням та даним Порядком суб´єктів про стан розгляду скарг несе голова ТК.